ارزش های آدفا

  • اشتیاق و توانایی لازم برای شروع کار، همراه با برنامه ریزی و تدبیر را داریم.
  • برای چالش هایمان، راه حل های نو ارائه می نماییم.
  • کارها و روش هایمان متمایز و شاخص است.
  • در کنار هم، از توانایی های هم، توانمندتر میشویم.
  • فارغ از تفاوتها، انسانها را قابل احترام و ارزشمند میدانیم.
  • با ارتباطات موثر در سازمان ضمن کاهش سو تفاهمات، درک متقابل و بهره وری را افزایش می دهیم.
  • به منافع طرفین، به یک نسبت اهمیت می دهیم.
  • مسئولیت هایمان را درک می کنیم و به عهدهایمان پایبندیم.ما معتقد به همدلی و حمایت از یکدیگر برای ایجاد روحیه یکدل تیمی هستیم.
  • با ارتقا بخشیدن دائمی مهارت و دانش سرمایه های انسانی باعث افزایش کارآیی و اثربخشی فرایندهای کسب و کار مشتریانمان گردیده و درنتیجه موجبات صرفه جویی در اقتصاد کشور را فراهم می سازیم.