فلسفه وجودی

ارتقاء بهره وری در سازمان ها از طریق فراهم نمودن و مدیریت بسترهای اطلاعاتی و ارتباطی بهینه با استفاده از سرمایه های انسانی متعهد و متخصص ، آموزش های مداوم و بکارگیری از تجربیات و دانش شرکای تجاری فلسفه وجودی آدفا را تشکیل می دهند.