طراحی دیتاسنتر

طراحی تخصصی مرکز داده
طراحی تخصصی مرکز داده

منظور از طراحی مرکز داده چیست؟ به فرآیند مدل‌سازی و طراحی منابع IT، ترسیم نقشه‌ی معماری و طراحی کل زیرساخت مرکز داده، طراحی تخصصی مرکز داده گفته می‌شود. فرآیند طراحی امکان تصویرپردازی ذهنی از مرکز داده قبل از احداث یا راه‌اندازی آن در سازمان یا محیط IT را فراهم می‌کند. خود واژه‌ی مرکز داده اصطلاحی […]