گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی

گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت

رتبه

پروانه فعالیت نظام صنفی

پروانه فعالیت نظام صنفی

گواهی افتا

افتا

گواهی سمتا

سمتا

پروانه احراز صلاحیت مشاوره

پروانه احراز صلاحیت مشاوره

حکم عضویت مرکز داده

حکم عضویت مرکز داده

ارزیابی و ممیزی مراکز داده

ارزیابی و ممیزی مراکز داده

Kaspersky

Kaspersky

AENOR

AENOR

IQNET

IQ.Net